Pro svět financí jsou typické určité pojmy a názvy. Ve svém finančním glosáři tuto změť odborných výrazů trochu osvětlujeme.  

V tomto příspěvku je to všechno kolem písmene “A” – od ážia až po aktiva

Ážio:

znamená ve světě financí emisní příplatek. Emisní ážio vzniká při koupi podílů fondů a je to rozdíl mezi emisní cenou a hodnotou podílu podílového fondu.

Amortizace (umoření):

Pojem umoření má v ekonomickém slova smyslu dva významy:

  1. Úvěr: umoření dluhu splátkami
  2. Investice: Pokrytí nákladů investice příjmy z investice

Doba tohoto procesu se označuje jako lhůta splatnosti.

Aktiva (investice):

U aktiv rozlišujeme hmotná aktiva a finanční aktiva. Klasické druhy finančních aktiv jsou mimo jiné hotovost, bankovní vklady, cenné papíry, akcie a dluhopisy. Klasické druhy hmotných aktiv jsou například nemovitosti a podíly na podnicích.

Akcie:

Akcie je cenný papír vydaný akciovou společností, s nímž je spojeno zejména právo na podíl na zisku tedy dividendu nebo právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu. Dále jsou s akcií spojena práva společníka akciové společnosti – právo podílet se na jejím řízení, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, být volen do orgánů společnosti apod.

A / B / C / D / E / F / G /